Podem-IVE aposta per una Terrassa feminista de debò

Per una Terrassa feminista de debò

La coalició Podem- IVE  som una coalició clarament feminista, no només perquè som una de les dues candidatures a la nostra ciutat que encapçala una dona i amb una important presència de dones compromeses en la lluita feminista a Terrassa sinó perquè defensem una ciutat que posi al centre de la política la vida de les persones tot fent seus els valors del Feminisme.  Les diferents administracions  no  poden  obviar el crit unànime de les dones que en els darrers 8 de març  reclamen les polítiques necessàries per al sosteniment de la vida humana, independentment que siguin realitzades per homes o dones.

Cal avançar cap a una Terrassa feminista de debò més enllà dels eslògans, les campanyes i les bones intencions. La ciutat de Terrassa ha de tornar a ser pionera en el lideratge de les polítiques de gènere tot aplicant i desenvolupant el Reglament per la Igualtat de Gènere i sent exemple quant a l’aplicació del Pla d’Igualtat.

L’Ajuntament de Terrassa ha d’afavorir les condicions per eliminar qualsevol tipus de discriminació i promoure l’apoderament de les dones. Les polítiques públiques han de garantir l’autonomia de les dones i la seva llibertat. Per fer-ho possible cal intervenir des de la transversalitat en totes les polítiques municipals  i aconseguir una ciutat justa i realment democràtica. ..
Així doncs, cal lluitar contra les situacions que són fruit de la divisió de rols, especialment contra la feminització de la pobresa i la violència masclista.

D’altra banda, és cabdal plantar cara  als elements estructurals, és a dir , a aquells elements que fonamenten i fan possible el patriarcat, per garantir la justícia de gènere i donar veu a les dones en l’esfera pública.

En aquest sentit,  les nostres propostes són:

 • Dins de l’organigrama municipal integrar la Regidoria de Polítiques de Gènere  depenent d´Alcaldia per garantir la transversalitat de totes les àrees, organismes i empreses depenents.
 • Incrementar el pressupost per a les polítiques de gènere, recuperant la inversió pública i revertir les retallades que les polítiques d’austeritat han tingut sobre aquelles àrees  que tenen un impacte directe sobre la vida de les persones, i en especial de les dones,en el seu desenvolupament, llibertat de moviments i seguretat.
 • Reforçar l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere, establint un referent a cada àrea municipal per avaluar l’impacte de les polítiques dutes a terme en matèria de gènere. Garantir una participació paritària de les dones a totes les esferes formals i informals de gestió de l’administració municipal.
 • Crear clàusules socials que promoguin l’equitat de gènere en les contractacions públiques, l’equiparació salarial i de  salaris dignes en sectors feminitzats. A partir d’un ampli procés participatiu, elaborar la Carta dels Drets de les Dones de Terrassa.
 • Incrementar i donar suport a la formació en perspectiva de gènere i coeducació al personal dels diferents àmbits educatius municipals per tal de promoure una educació coeducativa amb l’objectiu de prevenir i eliminar les diverses discriminacions per raó de gènere ,  actituds sexistes i violència masclista.

Apoderament  a les associacions de dones , grups i entitats feministes i col.lectius que treballen des de la perspectiva de gènere, així com les dones grans, vídues i migrants, capacitats diverses , donant suport a les iniciatives i a les activitats que desenvolupen i a la seva  formació.

En aquest senti, facilitar un espai públic  ( Casal, Centre d’entitats feministes… )  a les entitats  i moviments feministes de la ciutat per tal de facilitar la seva tasca així com treball autònom i autogestionat.

 • Avançar en la corresponsabilitat i el repartiment equitatiu dels diferents temps de vida i treball entre dones i homes per alliberar temps a favor de les persones sobre les que recauen els treballs de la vida quotidiana i de cura com ara la creació d’espais per a l’atenció als infants i a les persones depenents en actes i activitats organitzades per l’Ajuntament, fer compatibles horaris escolars i laborals, tot creant i promovent nous serveis  a la infància i garantint alhora la coherència educativa i amb ls necessitats dels infants.
 • Millorar  la digitalització i l’automatització de tots els serveis de tramitació per tal de millorar-ne la gestió.
 • Reforçar i ampliar mesures per equilibrar les càrregues familiars: ajudes dependencia, teleasistència,  atenció a les famíles, assistència personal.
 • Impulsar campanyes a les empreses, amb la col.laboració de les organitzacions empresarials i sindicals, amb l’objectiu de sensibilitzar per tal d’incorporar als convenis col.lectius els canvis necessaris per a la conciliació dels diferents temps de treball.
 • Potenciar i promoure la investigació de gènere en tots els àmbits i disciplines.
 • Elaborar i aplicar el Protocol contra les agressions sexuals.
 • Fomentar i elaborar un Pla Municipal de Prevenció de les Violències Masclistes a través de l’impuls de programes d’educació afectivosexuals, masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0.
 • Vetllar per l’aplicació de la legislació internacionals:  acollir i atendre a les persones en situació de tràfic i explotació sexual, accedint a recursos o creant estructures i mecanisme que ho facin possible.

Author: Podem-Iniciativa d'Esquerra Unida Verds

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.