Bases Legals per a la participació de concursos i promocions

Bases legals de la participació a la promoció

1.- Empresa organitzadora de la promoció: elTeuDiari amb domicili al Carrer Telers, 5, 08221 Terrassa i número identificatiu B66777871 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara en endavant, ‘la Promoció’) d’àmbit municipal, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Terrassa i majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2.-Data d’inici i finalització: La Promoció  s’iniciarà el dia 26 de cada mes, i finalitzarà el dia 24 de cada mes.

3.- Requisits de paticipació i mecànica de la promoció: Els requisits de participació seran els següents: Podran participar totes aquelles persones que resideixin a Terrassa i siguin majors de 18 anys. Només podran participar aquells que estiguin subscrits a elteudiari.com/terrassa. Les dades personals amb els quals els participants emplenin el formulari d’inscripció hauran de ser dades certes. La mecànica de la Promoció consisteix en tot interessat en el sorteig ha de subscriure’s gratuïtament al butlletí diari del diari digital. És per aquest motiu, que pot accedir mitjançant els codis QR facilitats als establiments afiliats, i/o entrant pel navegador web a la secció de subscriptors de la capçalera: https://sumnoticias.com/club-de-lectors-de-terrassa/

4.- Condicions de la promoció i premis: Es triaran els guanyadors mitjançant un sorteig per GAN (Generador Aleatori de Números) el dia 24 de cada mes. Cada guanyador obtindrà un dels següents premis anunciats prèviament cada mes:

  • Carro de la compra valorat en 100€
  • Dinar per a dues persones

5.- Limitacions: Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no anessin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoción.no podran participar en la Promoció les següents persones: (i) Els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a elTeuDiari (ii) Les persones físiques que participin directa o indirectament en el capital de elTeuDiari (iii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directa o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrat directa o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.elTeuDiari es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pogués suposar-li, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumit per elTeuDiari en les presents Bases Legals.

6.- Publicació de comentaris u opinions: No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetrà comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.  No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- Exoneració de responsabilitat: A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap mal o perjudici de qualsevol tipus que poguessin sofrir els Participants, guanyador o terceros.no assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de elTeuDiari  i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

8.- Protecció de dades personals: La empresa responsable del tractament de les seves dades és elTeuDiari amb domicili en Carrer Telers, 5, 08221 Terrassa i número identificatiu B66777871.elTeuDiari es pren molt de debò la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb el màxim cuidado.de conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat de elTeuDiari per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador l’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzats per a les següents finalitats: Realitzar sorteig en l’àmbit d’actuació de elTeuDiari. Enviar les notícies destacades per correu electrònic, si s’accepta.Realitzar anàlisi de mercat en l’àmbit d’actuació de elTeuDiari. Estudis estadístics per a usos interns de elTeuDiari. Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a elTeuDiari, qualsevol modificació d’aquests. elTeuDiari es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a elTeuDiari de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites. Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent adreça de correu baixes@elteudiari.com  indicant, el motiu de la seva petició.Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Carrer Telers, 5, 08221 Terrassa Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

9.- Canvis: Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

10.- Legislació aplicable i jurisdicció: Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa.